Uzgodnienia Projektów Budowlanych

Uzgodnienia Projektów Budowlanych

Z uwagi na konieczność zapewniania ochrony życia, zdrowia, mienia, czy środowiska przed pożarem, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, projekty budowlane wymagają uzgodnień pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania danego obiektu budowlanego, a także zapewniania drogi pożarowej do obiektu budowanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenia projektu budowlanego, dotyczącego warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest również wymagane.

Współpraca Projektanta Z Rzeczoznawcą

Uzgodnienia projektu budowlanego wykonuje się podczas wzajemnej pracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego, polegającej na:

 • konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
 • wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • opracowaniu scenariusza pożarowego dla danego obiektu, objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej

Uzgodnienia Budowlane

Poniżej przedstawione zostały obiekty budowlane, których projekty wymagają uzgodnień:

 • budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V

 • budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV

 • budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza

 • obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2

 • obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

  • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2

  • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2

  • powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, występuje zagrożenie wybuchem

 • garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych

 • obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 • stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne

 • sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych

 • tunel o długości ponad 100 m

 • obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893)

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.