Operaty Przeciwpożarowe

Operaty PPOŻ.

Operat ppoż. jest dokumentem określającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektów, ich części lub innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Operaty mają za zadanie zapewnić:

  • skuteczną drogę ewakuacji ludzi z obiektu
  • odpowiednią nośność konstrukcji obiektów w warunkach pożaru
  • ograniczanie rozprzestrzeniania się pożaru na pobliskie obiekty
  • bezpieczeństwo działań i warunki skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych

Wymagania W Zakresie Ochrony PPOŻ.

W związku z uchwaleniem tzw. pakietu odpadowego firmy mają obowiązek do złożenia wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku na przetwarzanie odpadów dołączyć:

operat przeciwpożarowy – dokument zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsc magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) – w przypadku, gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska
  • osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku, gdy organem właściwym jest starosta

Operat PPOŻ.

Operat przeciwpożarowy złożony zostaje do właściwej Komendy Powiatowej / Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.