Ekspertyzy Przeciwopżarowe

Ekspertyzy PPOŻ.

Ekspertyza to dokument tworzony w przypadku chęci dostosowania obecnie istniejącego budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Stworzenie ekspertyzy jest konieczne podczas wszelkich prac nad budynkiem lub obiektem, aby dostosować go do wymogów bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Warunki Ochrony PPOŻ.

Obiekt zostaje uznawany za zagrażający życiu ludzi, gdy:

  • długość przejścia lub ewakuacyjnego jest większa o ponad 100% od określonej w przepisach bezpieczeństwa
  • szerokość przejścia, wyjścia, spocznika klatki schodowej, biegu jest mniejsza o ponad 1/3 od określonej w przepisach
  • w pomieszczeniu zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia dla ludzi ZL, I, ZL II lub ZL V lub na drodze ewakuacyjnej zastosowano:
    • okładziny sufitu lub podłogi z materiału łatwopalnego lub kapiącego pod wpływem ognia
  • jeśli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji – ewakuacyjna klatka schodowa budynku wysokiego
  • nie zainstalowano oświetlenia ewakuacyjnego w strefach zakwalifikowanych do kat. zagrożenia ludzi: ZL I, ZL II, ZL V

Ekspertyzy Przeciwpożarowe

Ekspertyzę sporządza się w momencie, w którym warunki konstrukcyjne budynku lub obiektu nie pozwalają na zastosowanie wszystkich wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Jest ona sporządzana w celu spełnienia wymagań w inny sposób niż w ten określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Naszym celem podczas tworzenia ekspertyzy jest dopuszczenie budynku do funkcjonowania, w taki sposób, aby spełniał dopuszczalny poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego i tym samym nie stwarzał niebezpieczeństwa dla znajdujących się w nim osób.

Następną sytuacją, w której należy zalecić sporządzenie ekspertyzy, jest niespełnianie przez obiekt wymagań dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz doprowadzenia drogi pożarowej. W sytuacji, w której problem z zapewnieniem wody jest uzasadniony lokalnymi warunkami, istnieje możliwość zastosowania rozwiązań innych, niż wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Przy zastosowaniu innego rozwiązania należy pamiętać, by nie pogarszało ono warunków ochrony przeciwpożarowej, jak i uzgodnić zastosowanie go z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.