Instrukcje bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który określa m.in.:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, budynku, obiektu, jego części lub innego miejsca
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo
 • konieczność zapoznania użytkowników obiektów z jego treścią
firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław
UWAGA

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać terminowej aktualizacji – co najmniej jednorazowo na przełomie dwóch lat – oraz w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania

Do wymagań zalicza się:

 • Kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000m3 (oprócz budynków inwentarskich)
 • Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3
 • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000m2 – np. otwarte składowiska odpadów
 • Występuje strefa zagrożenia wybuchem w budynku lub strefie pożarowej

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Dokumentacja zawiera: plany graficzne sytuacyjne, plany ewakuacji poszczególnych budynków i obiektów, w których uwzględnia się większość informacji zawartych w części opisowej. Plany pomagają w przeprowadzeniu bezpiecznej, skutecznej i szybkiej ewakuacji z obiektów osób oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez ekipy ratownicze. Informacje zawarte w dokumencie to:

 • powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji, obiektów
 • podział obiektów, budynku
 • minimalne odległości od obiektów sąsiadujących, od granicy działki, od lasu
 • warunki ewakuacji z budynków
 • gęstość obciążenia ogniowego – informuje o ilości energii cieplnej wytwarzanej podczas pożaru na danym obszarze
 • kategoria zagrożenia ludzi – ZL, PM, IN
 • przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.