Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Projektowanie i instalacja systemów sygnalizacji pożarowej – wykonujemy projekty oraz instalacje systemów zagrożenia pożarowego, aby opóźnić rozwój pożaru i jednocześnie zminimalizować zagrożenie dla ludzi, a także obniżyć straty materialne.

firewise instrukcje bezpieczeństwa pożarowego serwis sprzętu pożarowego konserwacje urządzeń ppoż. Piła Kraków Gdynia Gdańsk Jastrowie Poznań Warszawa Białystok Trzcianka

Systemy sygnalizacji pożarowej stosowane są w różnego rodzaju budynkach – od lokali mieszkalnych po fabryki. Zadaniem systemu jest wykrycie w środku obiektu pożaru i jak najwcześniej powiadomić o nim obecnie ludzi znajdujących się w budynku.

System Sygnalizacji PPOŻ.

System sygnalizacji pożarowej jest połączeniem elementów w kompatybilną całość, służącą do wykrycia pożaru w jego początkowej fazie, ostrzegając przy tym użytkowników budynku. Systemy mogą także podejmować działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru oraz umożliwiają bezpieczną ewakuację z obiektów.

Centrala systemu sygnalizacji pożarowej w momencie otrzymania sygnału o wystąpieniu zagrożenia pożarowego załącza sygnalizatory optyczno-akustyczne ostrzegające w sposób świetlny i dźwiękowy o niebezpieczeństwie. Na wyświetlaczu zostanie zamieszczona informacja o miejscu wystąpienia pożaru, numerze linii dozorowej, strefy dozorowej, a nawet dokładny opis miejsca występowania pożaru.

W zależności od wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie i opracowanego scenariusza pożarowego centrala systemu sygnalizacji pożarowej jest nadrzędna i wymusza działanie wszystkich urządzeń zamontowanych w budynku, w tym: klap oddymiających, klap odcinających, sterowanie wentylacją bytową, sterowanie kontrolą dostępu, sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi. Zadaniem centrali jest nadzorowanie wszystkich podłączonych do niej elementów, a na wypadek uszkodzenia lub awarii któregokolwiek z elementów systemu – poinformować użytkowników o problemie.

Urządzenia Systemu Sygnalizacji PPOŻ.

Do urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej zalicza się:

 • centralę sygnalizacji pożarowej – jest to część główna instalacji, odbiera informacje od detektorów, załącza alarm pożarowy i uruchamia urządzenia alarmowe, automatyczne urządzenia zabezpieczające, jak i kontroluje sprawność całej instalacji
 • pożarowe urządzenia alarmowe – służą do ostrzegania o pożarze w określony sposób np. sygnalizator optyczny lub akustyczny
 • czujki pożarowe – element detekcyjny, umożliwia wykrycie pożaru przez odpowiedni sensor, przekazanie sygnału do centrali w przypadku wykrycia danego zjawiska fizycznego bądź chemicznego, jakie w nim zachodzi
 • ręczne ostrzegacze pożarowe – urządzenia służące do ręcznego uruchamiania alarmu pożarowego, wyróżniane są dwa rodzaje:
  • typ A – poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisku
  • typ B – poprzez zbicie szybki
 • urządzenia transmisji alarmów – przekazują sygnał alarmowy z centrali do stacji odbiorczej
 • stacja odbiorcza alarmów pożarowych – znajduje się w obiekcie lub poza nim, dysponowane są z niego odpowiednie środki do zwalczania zagrożenia pożarowego
 • urządzenia sterownicze automatycznych systemów bezpieczeństwa pożarowego – ich rolą jest uruchomienie urządzeń i systemów przeciwpożarowych (oddymianie, urządzenia gaśnicze, ewakuacyjne)
 • urządzenie transmisji sygnałów o uszkodzeniach – przekazuje sygnał do stacji odbiorczej, np. PSP
 • stacja odbiorcza sygnałów o uszkodzeniu
 • systemy i urządzenia zabezpieczające – osobne systemy i urządzenia, których zadaniem jest automatycznie uruchomić się, ugasić pożar i ograniczyć jego rozprzestrzenianie się, np. stałe urządzenia gaśnicze, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe
 • urządzenia zasilające – dostarczają energię elektryczną do urządzeń i elementów systemu, głównie za pomocą sieci elektroenergetycznej lub akumulatorów
 • dźwiękowy system ostrzegawczy – urządzenia składające się z głośników, mikrofonów i urządzeń wzmacniających, umożliwiające podawanie komunikatów głosowych automatycznie bądź przez osobę do tego wyznaczoną
 • urządzenia wizualizacji, kontroli i nadzoru – ich zadaniem jest odczyt wybranych parametrów i kontrolowanie systemem poprzez wyświetlacz cyfrowy, oferowanie pomocniczych funkcji zarządzania np. sprawdzanie stanu systemu

Zastosowania Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej jest wymagane w obiektach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W akcie prawnym urządzenia sygnalizujące i alarmujące o pożarze mogące wykrywać, informować o zagrożeniu są wymagane w:

 • budynkach wystawowych lub handlowych:
  • o powierzchni pożarowej powyżej 5000m2 – jednokondygnacyjnych
  • o powierzchni pożarowej powyżej 2500m2 – wielokondygnacyjnych
 • teatrach o pojemności powyżej 300 miejsc
 • kinach o pojemności powyżej 600 miejsc
 • salach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc
 • budynkach służących celom gastronomicznym powyżej 300 miejsc
 • szpitalach – z wyjątkiem szpitali psychiatrycznych – oraz sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku
 • szpitalach psychiatrycznych powyżej 100 łóżek w budynku
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych powyżej 100 łóżek w budynku
 • zakładach pracy zatrudniających ponad 100 osób niepełnosprawnych
 • wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 • ośrodkach elektrycznego przetwarzania danych o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz w urzędach obsługujących organy administracji rządowej
 • centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności od 5000 do 10,000 numerów i centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10,000 numerów o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
 • garażach podziemnych obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną lub w których strefa pożarowa przekracza 1500m2
 • budynkach zamieszkania zbiorowego powyżej 200 miejsc noclegowych, jeżeli okres pobytu tych samych osób przekracza trzy dni
 • budynkach zamieszkania zbiorowego powyżej 50 miejsc noclegowych, niewymienionych w poprzednim punkcie
 • stacjach kolei podziemnych i stacjach metra
 • dworcach i portalach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób
 • bankach zawierających salę operacyjną o powierzchni pożarowej powyżej 500m2
 • bibliotekach, w których zbiory w całości lub w części tworzą biblioteczny zasób narodowy

Wymagania przedmiotowego rozporządzenia nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych, służących do obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Narzucenie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej wymaga od osób odpowiedzialnych za kierowaniem obiektami zastosowanie urządzeń sygnalizacji pożarowej. Rozporządzenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ludzi znajdujących się na terenie wymienionych budynków i korzystających z obiektów. W ostatnim czasie można zaobserwować narzucanie stosowania systemów zabezpieczeń również w obiektach niezobligowanych prawnie do instalacji tych systemów przez firmy ubezpieczeniowe.

Zwiększająca się świadomość ludzka odnośnie bezpieczeństwa, dbania o własne zdrowie i profilaktyki pożarowej, prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną sprawiła, że w coraz częściej występują obiekty, w których systemy bezpieczeństwa pożarowego zostają zamontowane, mimo iż nie było to narzucane przez prawo.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.